Print

!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา 2562!!
>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    click อุตสาหกรรม
    click พาณิชยกรรม
>> รายละเอียดและหลักฐานการมอบตัว ระดับ ปวช.

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    click อุตสาหกรรม (สายตรง)
    click อุตสาหกรรม (ม.6)
    click บริหารธุรกิจ (สายตรง)
    click บริหารธุรกิจ (ม.6)
>> รายละเอียดและหลักฐานการมอบตัว ระดับ ปวส.