!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา 2562!!
>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    click อุตสาหกรรม
    click พาณิชยกรรม
>> รายละเอียดและหลักฐานการมอบตัว ระดับ ปวช.

>> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    click อุตสาหกรรม (สายตรง)
    click อุตสาหกรรม (ม.6)
    click บริหารธุรกิจ (สายตรง)
    click บริหารธุรกิจ (ม.6)
>> รายละเอียดและหลักฐานการมอบตัว ระดับ ปวส.

 -- ฝ่ายบริหารทรัพยกร -- 

download!!เอกสารสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

download!!เอกสารสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

-- งานการเงินและงานการบัญชี --
 download!! 
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
 download!!  ใบติดใบเสร็จรับเงิน
 download!!  ใบรับรองค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
 download!!  ใบรับรองค่ารถโดยสารหรือค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
 download!!  รายงานการเดินทางไปราชการ
 download!!  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช

--งานแผนงานและงบประมาณ--
download!!  บันทึก-สผจัดซื้อจัดจ้าง 2563
download!! แบบฟอร์มเสนอโครงการ2563
 download!! ประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง-รายการ2563

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA