งานวัดผลและประเมินผล


คำสั่ง งานวัดผล หลักสูตร ทวิภาคี Download!!
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล Download!!
บันทึกขออนุญาตส่งผลการเรียน มส.  Download!!
แบบส่งผลแก้ศูนย์-มส.,สรุปส่งเกรด  Download!!
progress chart   Download!!
ต2.ข2-60 NEW  Download!!

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA