จำนวนนักศึกษา ปี 61 ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2 )    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2 )        
 แผนกวิชา
ปวส. 2 (สายตรง)   แยกชาย/หญิง 

รวม

(สายตรง)  

ปวส. 2 (ม.6)   แยกชาย/หญิง 

รวม

( ม.6 )

รวมทั้งหมด

( ตรง + ม.6 )

 ปกติ ทวิภาคี ชาย  หญิง   ปกติ ทวิภาคี   ชาย หญิง
  เครื่องกล (ยนต์) 67 - 67 0 67 79 - 79 0 79 146
  เทคนิคการผลิต 17 19 36 0 36 42 - 40 2 42 78
  เทคนิคโลหะ - 10 10 0 10 12 - 12 0 12 22
  ไฟฟ้ากำลัง 17 32 48 1 49 118 - 113 5 118 167
  อิเล็กทรอนิกส์ 35 - 34 1 35 31 - 23 8 31 66
  ก่อสร้าง 19 - 18 1 19 10 - 7 3 10 29
  โยธา 43 - 37 6 43 75 - 56 19 75 118
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 23 - 23 0 23 42 - 35 7 42 65
  การบัญชี 39 11 5 45 50 125 - 8 117 125 175
  การตลาด 4 8 2 10 12 37 - 3 34 37 49
  การจัดการสำนักงาน 33 - 1 32 33 39 - 4 35 39 72
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 - 19 9 28 36 - 13 23 36 64
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - - - 0 - - - - 0 0
รวม 325 80 300 105 405 646 0 393 253 646 1,051
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA