จำนวนนักศึกษา ปี 61 ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1 )    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1 )        
 แผนกวิชา
ปวส. 1 (สายตรง)   แยกชาย/หญิง 

รวม

(สายตรง)  

ปวส. 1 (ม.6)   แยกชาย/หญิง 

รวม

( ม.6 )

รวมทั้งหมด

( ตรง + ม.6 )

 ปกติ ทวิภาคี ชาย  หญิง   ปกติ ทวิภาคี   ชาย หญิง
  เครื่องกล (ยนต์) 72  - 72  72  82  82  0 82 154
  เทคนิคการผลิต 45  12 57  57  46  41  5 46 103
  เทคนิคโลหะ 33  30  33  19  19  19  52 
  ไฟฟ้ากำลัง 42  32  70  74  115  105  10  115  189 
  อิเล็กทรอนิกส์  47 40  47  32  23  32  79 
  ก่อสร้าง  13 13  13  28  23  28  41 
  โยธา 49  35  14  49  54  32  22  54  103 
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  22 21  22  42  32  10  42  64 
  การบัญชี  66 16 7 75 82 120 - 11 109 120 202 
  การตลาด  16 21  29  37  38  -  32 38  75 
  การจัดการสำนักงาน 25  22  25  46  41  46  71 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  36 21  15  36  41  19  22  41  77 
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  9 20  15  20  29 
รวม 442  114  377  179  556  683  403  280  683  1,239 
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA