จำนวนนักเรียน นักศึกษา

Print

จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 - 3 (ปวช. 1 - 3)

จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)

จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

จำนวนนักเรียนเตรียมประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี