จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              
 แผนกวิชา  ปวช.1     แยกชาย/หญิง 

รวม

 ปวช. 1 

 ปวช.2    แยกชาย/หญิง 

รวม 

 ปวช. 2 

ปวช.3 แยกชาย/หญิง

รวม

 ปวช. 3 

 รวม ปวช. 

(1+2+3) 

ปกติ  ทวิภาคี   ทวิศึกษา  ชาย หญิง  ปกติ ทวิภาคี   ทวิศึกษา ชาย หญิง  ปกติ   ทวิภาคี   ทวิศึกษา  ชาย หญิง
  ช่างยนต์ 159  162  165  160  17  176  177  114  - - 114 0 114 456
  ช่างกลโรงงาน  83 83  83  80  80  80  89  - - 89 0 89 252
  ช่างเชื่อมโลหะ 37  27  64  64  41  67  97  11  108  27  - 39 61 5 66 238
  ช่างไฟฟ้ากำลัง  113 100  13  113  156  148  156  138  - 42 162 18 180 449
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 73  52  21  73  91  78  13  91  79  - - 69 10 79 243
  ช่างก่อสร้าง 39 - - 30 9 39 41 - - 36 5 41 24 - - 22 2 24 104
  ช่างสำรวจ 23 - - 17 6 23 - - - - - - - - - - - - 23
  ช่างโยธา 83 - - 37 46 83 88 - - 37 51 88 112 - 11 72 51 123 294
  ช่างเมคคาทรอนิกส์ 29 - - 27 2 29 - - - - - - - - - - - - 29
  การบัญชี 157 - - 10 147 157 162 - 21 13 170 183 127 - - 8 119 127 467
  การตลาด 76 - - 23 53 76 77 - - 7 70 77 49 - - 6 43 49 202
  การเลขานุการ 23 - - 3 20 23 52 - - 4 48 52 43 - - 4 39 43 118
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 - - 38 42 80 76 - - 21 55 76 46 - - 11 35 46 202
  ภาษาต่างประเทศ 45 - - 12 33 45 40 - - 5 35 40 29 - 12 6 35 41 126
รวม  1,020  6 27 658 395 1,053  1,064  17 88 702 467 1,169 877 0 104 624 357 981 3,203
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA