นักเรียน ปตอ.  ปี 2560
     ปตอ. ปี 2 จำนวน  39  คน
       
นักเรียน ปตอ.  ปี 2561
     ปตอ. ปี 1  จำนวน   41  คน 
       
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2560   
     เทคโนโลยียานต์ยนต์  จำนวน   คน
     เทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน   16  คน
     เทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน  22  คน
     เทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน จำนวน  9  คน
       
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561   
     เทคโนโลยีการก่อสร้าง จำนวน  16  คน
     เทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน จำนวน  10  คน
       

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1 )        
 แผนกวิชา
ปวส. 1 (สายตรง)   แยกชาย/หญิง 

รวม

(สายตรง)  

ปวส. 1 (ม.6)   แยกชาย/หญิง 

รวม

( ม.6 )

รวมทั้งหมด

( ตรง + ม.6 )

 ปกติ ทวิภาคี ชาย  หญิง   ปกติ ทวิภาคี   ชาย หญิง
  เครื่องกล (ยนต์) 72  - 72  72  82  82  0 82 154
  เทคนิคการผลิต 45  12 57  57  46  41  5 46 103
  เทคนิคโลหะ 33  30  33  19  19  19  52 
  ไฟฟ้ากำลัง 42  32  70  74  115  105  10  115  189 
  อิเล็กทรอนิกส์  47 40  47  32  23  32  79 
  ก่อสร้าง  13 13  13  28  23  28  41 
  โยธา 49  35  14  49  54  32  22  54  103 
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  22 21  22  42  32  10  42  64 
  การบัญชี  66 16 7 75 82 120 - 11 109 120 202 
  การตลาด  16 21  29  37  38  -  32 38  75 
  การจัดการสำนักงาน 25  22  25  46  41  46  71 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  36 21  15  36  41  19  22  41  77 
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  9 20  15  20  29 
รวม 442  114  377  179  556  683  403  280  683  1,239 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              
 แผนกวิชา  ปวช.1     แยกชาย/หญิง 

รวม

 ปวช. 1 

 ปวช.2    แยกชาย/หญิง 

รวม 

 ปวช. 2 

ปวช.3 แยกชาย/หญิง

รวม

 ปวช. 3 

 รวม ปวช. 

(1+2+3) 

ปกติ  ทวิภาคี   ทวิศึกษา  ชาย หญิง  ปกติ ทวิภาคี   ทวิศึกษา ชาย หญิง  ปกติ   ทวิภาคี   ทวิศึกษา  ชาย หญิง
  ช่างยนต์ 159  162  165  160  17  176  177  114  - - 114 0 114 456
  ช่างกลโรงงาน  83 83  83  80  80  80  89  - - 89 0 89 252
  ช่างเชื่อมโลหะ 37  27  64  64  41  67  97  11  108  27  - 39 61 5 66 238
  ช่างไฟฟ้ากำลัง  113 100  13  113  156  148  156  138  - 42 162 18 180 449
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 73  52  21  73  91  78  13  91  79  - - 69 10 79 243
  ช่างก่อสร้าง 39 - - 30 9 39 41 - - 36 5 41 24 - - 22 2 24 104
  ช่างสำรวจ 23 - - 17 6 23 - - - - - - - - - - - - 23
  ช่างโยธา 83 - - 37 46 83 88 - - 37 51 88 112 - 11 72 51 123 294
  ช่างเมคคาทรอนิกส์ 29 - - 27 2 29 - - - - - - - - - - - - 29
  การบัญชี 157 - - 10 147 157 162 - 21 13 170 183 127 - - 8 119 127 467
  การตลาด 76 - - 23 53 76 77 - - 7 70 77 49 - - 6 43 49 202
  การเลขานุการ 23 - - 3 20 23 52 - - 4 48 52 43 - - 4 39 43 118
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 - - 38 42 80 76 - - 21 55 76 46 - - 11 35 46 202
  ภาษาต่างประเทศ 45 - - 12 33 45 40 - - 5 35 40 29 - 12 6 35 41 126
รวม  1,020  6 27 658 395 1,053  1,064  17 88 702 467 1,169 877 0 104 624 357 981 3,203

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2 )        
 แผนกวิชา
ปวส. 2 (สายตรง)   แยกชาย/หญิง 

รวม

(สายตรง)  

ปวส. 2 (ม.6)   แยกชาย/หญิง 

รวม

( ม.6 )

รวมทั้งหมด

( ตรง + ม.6 )

 ปกติ ทวิภาคี ชาย  หญิง   ปกติ ทวิภาคี   ชาย หญิง
  เครื่องกล (ยนต์) 67 - 67 0 67 79 - 79 0 79 146
  เทคนิคการผลิต 17 19 36 0 36 42 - 40 2 42 78
  เทคนิคโลหะ - 10 10 0 10 12 - 12 0 12 22
  ไฟฟ้ากำลัง 17 32 48 1 49 118 - 113 5 118 167
  อิเล็กทรอนิกส์ 35 - 34 1 35 31 - 23 8 31 66
  ก่อสร้าง 19 - 18 1 19 10 - 7 3 10 29
  โยธา 43 - 37 6 43 75 - 56 19 75 118
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 23 - 23 0 23 42 - 35 7 42 65
  การบัญชี 39 11 5 45 50 125 - 8 117 125 175
  การตลาด 4 8 2 10 12 37 - 3 34 37 49
  การจัดการสำนักงาน 33 - 1 32 33 39 - 4 35 39 72
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 - 19 9 28 36 - 13 23 36 64
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - - - 0 - - - - 0 0
รวม 325 80 300 105 405 646 0 393 253 646 1,051

อัตรากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
 ข้าราชการ   
ผู้บริหาร  จำนวน 5 คน
ข้าราชการครู  จำนวน 101 คน
    รวม 106 คน
พนักงานราชการ
สายผู้สอน   จำนวน 31 คน
  รวม 31 คน
     
ข้าราชการ กพ.  จำนวน 3 คน
  รวม 3 คน
ลูกจ้างประจำ   
ทั่วไป/สนับสนุน  จำนวน 6 คน
รวม 6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว      
ครูจ้างสอน  จำนวน 52 คน
เจ้าหน้าที่  จำนวน 58 คน
รวม 110 คน 
รวมทั้งหมด  256 คน
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA