วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนช่างไม้สกลนคร”  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2481  โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในปี  พ.ศ.  2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุมถนนใสสว่าง ตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้   หลักสูตร 2 ปี  รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4   (เฉพาะชาย)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ) บ้านธาตุนาเวง  ตำบลธาตุเชิงชุม   อำเภอเมืองสกลนคร 
            ในปี  พ.ศ.  2502 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร 
            ในปี พ.ศ.  2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนคร  (วันที่  1  มกราคม )
            ในปี  พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  (วันที่ 1 เมษายน)
            ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีเนื้อที่รวม  35  ไร่  3  งาน 41   ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  219   11  ถนนนิตโย (รถยนต์สายสกลนคร-อุดรธานี)  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000   หมายเลขโทรศัพท์  0-4271-1391  0-4271-1139  โทรสาร  0-4271-1892 – 3 และในปี พ.ศ.  2550 ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์  เป็น 0-4297-0201-3    โทรสาร   0-4297-0204   และ  0-4297-0220
            วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน  ดังนี้คือ โรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องกล    จำนวน 1 หลัง   ก่อสร้างในปี พ.ศ.2503,  โรงฝึกงานเครื่องมือกล  จำนวน  1 หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ.  2514 ,    อาคารเรียน   2   ชั้น    จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2515 ,   โรงฝึกงานโลหะการ  จำนวน  1   หลัง   ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2516 ,    โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน  และโรงฝึกพลานามัย   มีจำนวน  2  หลัง   ก่อสร้างในปี 2519 ,  อาคารเรียน 3 ชั้น มีจำนวน  2 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2522  และ  2525, โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง   มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2523 , อาคารเรียน  4 ชั้น  จำนวน 3  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2529, 2535 และ 2536  โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2532  และอาคารหอประชุม  2 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2529  อาคารศูนย์วิทยบริการ  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2547   และปรับปรุงบ้านพักครู  จำนวน 2  หลัง  ใน ปี พ.ศ. 2550 อาคารปฏิบัติการ  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2551  ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน  1 หลัง ก่อสร้างในปี  2553

 

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA