ผลการคัดเลือกนักเรียน โควตา

!! ประกาศผลการคัดเลือกน้กเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. รอบโควตา !!

New!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สายตรง ทวิภาคี) และ (ปวส. ม.6) ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
New!! รายละเอียดการมอบตัว ระดับ (ปวช.)
New!! รายละเอียดการมอบตัว ระดับ (ปวส.)

  โควตา ระดับ (ปวช.)
 อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม
 แผนกวิชาก่อสร้าง  แผนกวิชาการตลาด
 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาการเลขานุการ
 แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์  
 แผนกวิชาโยธา  
 แผนกวิชาสำรวจ  
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
   โควตา ระดับ (ปวส. ม.6)
 อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
 แผนกวิชาก่อสร้าง  แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล  แผนกวิชาการตลาด
 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 แผนกวิชาเทคนิคโลหะ  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์  
 แผนกวิชาโยธา  
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
   โควตา ระดับ (ปวส. สายตรง)
             อุตสาหกรรม              บริหารธุรกิจ
 แผนกวิชาก่อสร้าง  แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล  แผนกวิชาการตลาด
 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 แผนกวิชาโยธา  แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
                         โควตา ระดับ (ปวส. ทวิภาคี)
        อุตสาหกรรม              บริหารธุรกิจ
 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาการตลาด
 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาการบัญชี

 

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA