ประกาศผลสอบ

รองปญญา ซอสตย

0 ประสาน
E lean
fixit
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1

!! ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อประชุมห้วยทราย 2
!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารทั่วไป ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศนี้
!! 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ในวันราชการ) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่!!!


!!รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สอบคัดเลือกวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
** ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 เพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
!! วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  20-28 ธันวาคม 2561 

!! วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2561 
!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 
จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง) และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)  ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เวลา 08.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 4 อัตรา สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน  4 อัตรา ตั้งแต่วันที่  22-26 ตุลาคม 2561
>> ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-24 ตุลาคม 2561 

NEW!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนเมษายน 2562
NEW!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนเมษายน 2562

!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนมีนาคม 2562
!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนมีนาคม 2562

** คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
** คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

** คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนมกราคม 2562
** คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนมกราคม 2562
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนธันวาคม 2561

**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนธันวาคม 2561
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนตุลาคม 2561
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนตุลาคม 2561 
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกันยายน 2561
**คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกันยายน 2561 

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 01-03-2562
>> 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 07-01-2562

>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-12-2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA