regis 03

dr je

forum1
E lean
fixit
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1

ยังไม่มีตำแหน่งงาน!!!!

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี

pu1

180661

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประชุมเตรียมการจัดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมห้วยทราย 1 สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

r 1

ดร.มงคล เจตินัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจความพร้อมการขอเพิ่มความจุนักเรียน ขนาดที่ดินและการใช้อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

acc

18 06 2561

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล วงสตริง วงโฟล์คซอง

14 06 61

พิธีบวงสรวงพระพุทธนาเวงวุฒิชัย และองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

14 06 61 1

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย พิธีไหว้ครู2561

7 06 18

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปิดโครงการพลังสื่อสารต้านยาเสพติดและอบายมุข

birthday technic

ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 80 ปีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

23 05 18

เช้าวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมงาน สภากาแฟ และกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร

elec

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณอาจารย์และนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์จิตอาสาช่วยย้ายระบบเสียงตามสายมาไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใหม่

8 05 18

คืนวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนใหม่ระดับปวช.


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA