หน้าแรก ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์ ติดต่อเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า Mini English Program : MEP วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานไฟฟ้า ห้องเรียนนวัตกรรม (Innovation)


...เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ...

ปก3

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบสกลนครโมเดล
...เผยแพร่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564...

ปก1

ผลงานทางวิชาการ

การบริหารวิทยาลัยเทนิคสกลนครสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา...เผยแพร่ วันที่ 23 มิถุนายน 2563...

ปก2

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0


...เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2563...


...VIDEO...PRESENT


จัดซื้อ/จัดจ้าง

30 ก.ย.2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการยานยนต์ พลังงานทางเลือกไฮบริด-อีวีคาร์ ชนิดหัววัดเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 แบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระบบบริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

    ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  • ประจำเดือน ตุลาคม 2563

© 2019 Business Computer Department. Created by TANAPORN

E-mail : tanaporn@techsakon.ac.th