หน้าแรก ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์ ติดต่อเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า Mini English Program : MEP วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานไฟฟ้า ห้องเรียนนวัตกรรม (Innovation)


...เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ...

ปก1

ผลงานทางวิชาการ

การบริหารวิทยาลัยเทนิคสกลนครสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา...เผยแพร่ วันที่ 23 มิถุนายน 2563...

ปก2

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0


...เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2563...


...VIDEO...PRESENT


จัดซื้อ/จัดจ้าง


ระบบบริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

    ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  • ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สอศ
คุรุสภา

© 2019 Business Computer Department. Created by TANAPORN

E-mail : tanaporn@techsakon.ac.th