regis 04

dr je

0 ประสาน
E lean
fixit
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1

New!! วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2561 
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 
จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง) และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)  ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เวลา 08.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

New!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 4 อัตรา สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน  4 อัตรา ตั้งแต่วันที่  22-26 ตุลาคม 2561
>> ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-24 ตุลาคม 2561 

New!!คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนธันวาคม 2561
New!!คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนธันวาคม 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนตุลาคม 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนตุลาคม 2561 
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกันยายน 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกันยายน 256

NEW!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครเผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี

acc

18 06 2561

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล วงสตริง วงโฟล์คซอง

14 06 61

พิธีบวงสรวงพระพุทธนาเวงวุฒิชัย และองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

14 06 61 1

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย พิธีไหว้ครู2561

7 06 18

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปิดโครงการพลังสื่อสารต้านยาเสพติดและอบายมุข

birthday technic

ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 80 ปีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

23 05 18

เช้าวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมงาน สภากาแฟ และกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร

elec

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณอาจารย์และนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์จิตอาสาช่วยย้ายระบบเสียงตามสายมาไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใหม่

8 05 18

คืนวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนใหม่ระดับปวช.


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA