IMG 1204 04

สัมมาคารว2562 02

ศธ
E lean
face tech
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1
doc new
0 ประสาน

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ณ งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา ให้มารายงานตัวใน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา ให้มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อประชุมห้วยทราย 2

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารทั่วไป ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศนี้

!! 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ในวันราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่!!!

 

NEW!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนสิงหาคม 2562
NEW!! คำสั่งเรื่อง อบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

!! 
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
!!คำสั่งเรื่อง อบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Update!! 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562

!! 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
!! 
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
!! คำสั่งเรื่อง อบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
!! คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6-08-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 2-08-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-06-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19-06-2562
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-05-2562
!! 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-05-2562
>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 01-03-2562
>> 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 07-01-2562

>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-12-2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA