SLIDESHOW CK : No items found.

IMG 1204 04

ศธ
E lean
face tech
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1
doc new
0 ประสาน

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันจันทร์ ที่  17 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ให้ผู้มีรายชื่อมาทำงานสอบคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันพุธ ที่  ๕ สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

!! ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันเวลาราชการคลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ให้ผู้มีรายชื่อมาทำงานสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

!! ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันเวลาราชการคลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม 

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 18-06-2563
NEW!! ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 10-06-2563
!!
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12-03-2563

!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานเขียนแบบพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-02-63

!!
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 13-02-2563
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11-02-63

!!
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
!! ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562

!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-01-63

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14-02-63

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานเขียนแบบพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-01-63

!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15-01-63

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15-01-63

!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-01-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20-12-2562 
!! ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12-12-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 06-12-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20-11-2562 

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14-11-2562 

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 18-09-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6-08-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 2-08-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-06-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19-06-2562
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-05-2562
!! 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-05-2562
>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 01-03-2562
>> 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 07-01-2562

>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-12-2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

!!NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ประกอบกิจการค้าภายในบริเวณโรงอาหาร จำนวน 4 ราย ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยจนเองได้ที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม   เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-02-2563

!! การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-12-2561
!!
ประกาศวิทยลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA