regis 04

dr je

0 ประสาน
E lean
fixit
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1

New!! วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2561 
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 
จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
New!!
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง) และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)  ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เวลา 08.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

New!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 4 อัตรา สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด สอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน  4 อัตรา ตั้งแต่วันที่  22-26 ตุลาคม 2561
>> ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561
>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-24 ตุลาคม 2561 

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี

acc

18 06 2561

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล วงสตริง วงโฟล์คซอง

14 06 61

พิธีบวงสรวงพระพุทธนาเวงวุฒิชัย และองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

14 06 61 1

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย พิธีไหว้ครู2561

7 06 18

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปิดโครงการพลังสื่อสารต้านยาเสพติดและอบายมุข

birthday technic

ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 80 ปีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

23 05 18

เช้าวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมงาน สภากาแฟ และกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร

elec

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณอาจารย์และนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์จิตอาสาช่วยย้ายระบบเสียงตามสายมาไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใหม่

8 05 18

คืนวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนใหม่ระดับปวช.


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA