📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2565 icon - Thumbnails

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้กำหนดให้นักศึกษายืนความจำนงการขอรับ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ลงทะเบียนได้ที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  กำหนดการลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 1/2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ม.6)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (สายตรง) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 

สามารถโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ 

ขอยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565

เนื่องจากมีข้อความคลาดเคลื่อน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเรียนให้ทราบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับใหม่ เมื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

เรื่อง ประกาศชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ประกาศยื่นคำร้องแก้ศูนย์ แก้มส. ของภาคเรียนที่ 1/2565

นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ปวส.2 ยื่นแก้ มส. ของภาคเรียนที่ 1/2565

 ในวันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2565 (รับใบยื่นคำร้องแก้ 0 , มส. ได้ที่งานวัดผลและประเมินผล) #งานวิชาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
 
 
 
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 รอบสุดท้าย

วันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

 : https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

 

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ :  

ข่าวประชาสัมพันธ์