กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-17 ปีicon - Thumbnails
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
จำนวน 316 คน เวลา 12.00 -16.00 น. 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

 
ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา กรอกแบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3icon - Thumbnails
นักศึกษา อายุ 12 - 17 ปีขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 ตามความสมัครใจ เพื่อลดความรุนแรง และการเสียชีวิต ให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ขนาดครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ - 6 เดือน ขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ นักเรียน นักศึกษา กรอกแบบสำรวจการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ QR Code หรือลิงก์ : https://forms.gle/Hs5usuMmbATeVeNa6 
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

 
 

ประกาศชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565icon - Thumbnails

โดย นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้ที่ งานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตั้งแต่ " วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565" เท่านั้น!
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565icon - Thumbnails

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ : 1. การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ชุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครหรือชุดนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาเดิม (เสื้อสีขาว)
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

 

กำหนดการวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยทคนิคสกลนครได้จัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวัดผลและประเมินผล จึงได้กำหนดการในการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปีและทุกสาขา ดังนี้
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

การยื่นคำร้องเปิดรายวิชาเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565 นักเรียนนักศึกษาขอรับแบบฟอร์ม เพื่อยื่นขออนุญาตเปิดเรียนรายวิชาใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2565 ลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน - งานทะเบียน
วันที่ 28 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565 เรียนภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่ ขออนุญาตเปิด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

ประกาศเลื่อนการทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
- ระดับ (ปวช.) - ระดับ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพ จากเดิมกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2565 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) *หมายเหตุ : กดค้นหาชื่อใน Excel ได้เลย
ดูรายชื่อได้ที่ :  

 

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
" กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 "
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เวลา 07.30 - 12.00 น. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) เวลา 12.30 - 16.30 น. จะมีการตรวจ ATK นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ตรวจช่วงเช้า เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ตรวจช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2565 "

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  

ประกาศผลการแก้ศูนย์, มส. , เรียนซ้ำ (ทุกระดับ) 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

ดูรายชื่อนักศึกษาได้ที่ :

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE 

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบ ON-SITE และ ON-LINE ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการให้นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน PFIZER และสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในจังหวัดสกลนครดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงกำหนดให้มีการเรียนรูปแบบ ON-SITE
 
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 

 

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา การระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช.3 ในระหว่าง วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยจัดสอบวันละ 2 รอบ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ ให้แจ้งความประสงค์ ที่งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครในระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2564
*ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้าทดสอบตามความสมัครใจ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 

ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

 

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3) 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3)
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 , ปวส. 1-2 และ ระดับปริญญาตรี
โดยการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโอนชำระเงินผ่านมือถือ App Krungthai NEXT
โดยกำหนดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

 

การกำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อกำหนดพื้นที่ใช้จอดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นระเบียนเรียบร้อย
ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา ให้จอดเฉพาะบริเวณ อาคาร 1 / อาคาร 3 / อาคารวิทยบริการห้องสมุด และอาคารห้องประชุมห้วยทราย 3
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :