regis 04

dr je

0 ประสาน
E lean
fixit
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1

New!! ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน  4 อัตรา ตั้งแต่วันที่  22-26 ตุลาคม 2561
New!! ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561

New!! ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-24 ตุลาคม 2561 

>> รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ทำการสอบวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561

>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน 

>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 สิงหาคม2561

Newคำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนตุลาคม 2561
Newคำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือตุลาคม 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกันยายน 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกันยายน 256
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ-ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ชาย) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
คำสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (หญิง) ประจำเดือนมิถุนายน 2561

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี

pu1

180661

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประชุมเตรียมการจัดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมห้วยทราย 1 สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

r 1

ดร.มงคล เจตินัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจความพร้อมการขอเพิ่มความจุนักเรียน ขนาดที่ดินและการใช้อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

acc

18 06 2561

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล วงสตริง วงโฟล์คซอง

14 06 61

พิธีบวงสรวงพระพุทธนาเวงวุฒิชัย และองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

14 06 61 1

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย พิธีไหว้ครู2561

7 06 18

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปิดโครงการพลังสื่อสารต้านยาเสพติดและอบายมุข

birthday technic

ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 80 ปีวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

23 05 18

เช้าวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมงาน สภากาแฟ และกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร

elec

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณอาจารย์และนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์จิตอาสาช่วยย้ายระบบเสียงตามสายมาไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใหม่

8 05 18

คืนวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนใหม่ระดับปวช.


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA