IMG 1204 04

ศธ
E lean
face tech
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1
doc new
0 ประสาน

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ณ งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา ให้มารายงานตัวใน ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา ให้มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อประชุมห้วยทราย 2

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารทั่วไป ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศนี้

!! 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ในวันราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่!!!

 

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 18-09-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6-08-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 2-08-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-06-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19-06-2562
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-05-2562
!! 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-05-2562
>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 01-03-2562
>> 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 07-01-2562

>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-12-2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA