ประกาศผลการแก้ศูนย์, มส. , เรียนซ้ำ (ทุกระดับ) icon - Thumbnails

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลเรียงตามแผนกวิชาของนักศึกษา)

ดูรายชื่อนักศึกษาได้ที่ :

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน icon - Thumbnails

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระหว่างวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE icon - Thumbnails

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบ ON-SITE และ ON-LINE ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการให้นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน PFIZER และสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในจังหวัดสกลนครดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงกำหนดให้มีการเรียนรูปแบบ ON-SITE
 
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 

 

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา การระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช.3 ในระหว่าง วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยจัดสอบวันละ 2 รอบ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ ให้แจ้งความประสงค์ ที่งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครในระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2564
*ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้าทดสอบตามความสมัครใจ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 

ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

 

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3) 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3)
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 , ปวส. 1-2 และ ระดับปริญญาตรี
โดยการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโอนชำระเงินผ่านมือถือ App Krungthai NEXT
โดยกำหนดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

 

การกำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อกำหนดพื้นที่ใช้จอดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นระเบียนเรียบร้อย
ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา ให้จอดเฉพาะบริเวณ อาคาร 1 / อาคาร 3 / อาคารวิทยบริการห้องสมุด และอาคารห้องประชุมห้วยทราย 3
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
 
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำแหน่งครูพิเศษ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม  icon - Thumbnails
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม  
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ  จำนวน 2 อัตรา Update! 18 พ.ย. 64
  - ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-970299
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำแหน่งครูพิเศษ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำแหน่งครูพิเศษ จากเดิม 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ  จำนวน 5 อัตรา
  - ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องกล/ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  - ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  - ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  - ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
  โทร. 042-970299