ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
กำหนดการ ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
 ดูรายละเอียดได้ที่ : 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
 ดูรายละเอียดได้ที่ : 
 
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต 
ในวันที่ 27 มิ.ย. 66 เวลา 08.00-12.00 น. 
การบริจาคครั้งนี้จะได้รับ 1 กิจกรรมพิเศษ 
 
 ดูรายละเอียดได้ที่ : 
 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ดูรายละเอียดได้ที่ : 
 
  ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 
 ดูรายละเอียดได้ที่ : 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป)
"เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023" ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค่าสมัคร ระยะ 11.5 k ราคา 500 บาท ปล่อยตัว เวลา 05.30น. ระยะ 5 k ราคา 450 บาท ปล่อยตัว เวลา 06.00น.
VIP (เลือกระยะแข่งขันได้) ราคา 1,000 บาท (***รับระยะละ 500 คน VIPรับไม่เกิน 100 คน ระบบจะปิดเมื่อมีผู้ชำระค่าสมัครครบตามจำนวนแล้ว ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินจะไม่สามารถชำระค่าสมัครต่อไปได้***)
 

ดูรายละเอียดได้ที่ : 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565
 
     ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินโครงการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปี การศึกษา 2565 เพื่อจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูและบุคลากร ให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผลงานสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัล ประจำ ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ที่แนบมานี้

ดูรายละเอียดได้ที่ : 

 
ประกาศรายชื่อนักเรียน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)  ระดับ ปวช. ปวส. 
 
รายงานตัว ลงทะเบียนและมอบตัว
     - ระดับปวช. วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566
     - ระดับปวส. วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา - 8.30 น.- 16.30 น.

สามารถดูรายชื่อได้ที่ : 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยเทคนิคสกลนครจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ หากผู้มี สิทธิ์เข้าสอบไม่มาดำเนินการสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบถือปฏิบัติดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สอบในวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาที่ทำการสอบ ผู้สมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์กราฟิกเกม และแอนิเมชั่น สอบอาคาร 6 แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาย ม.6) สอบในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาที่ทำการสอบ ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาย ม.6 สอบอาคาร 8 ช่างกลโรงงาน ชั้น 2
3. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ ประกอบด้วย
     – บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ
     – บัตรประจำตัวประชาชน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้กำหนดให้นักศึกษายืนความจำนงการขอรับ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ลงทะเบียนได้ที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  กำหนดการลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 1/2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ม.6)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (สายตรง) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 

สามารถโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ 

ขอยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565

เนื่องจากมีข้อความคลาดเคลื่อน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเรียนให้ทราบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับใหม่ เมื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

เรื่อง ประกาศชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ประกาศยื่นคำร้องแก้ศูนย์ แก้มส. ของภาคเรียนที่ 1/2565

นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ปวส.2 ยื่นแก้ มส. ของภาคเรียนที่ 1/2565

 ในวันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2565 (รับใบยื่นคำร้องแก้ 0 , มส. ได้ที่งานวัดผลและประเมินผล) #งานวิชาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
 
 
 
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 รอบสุดท้าย

วันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

 : https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

 

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ :  

ข่าวประชาสัมพันธ์